Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w naszej szkole jest sprawą nadrzędną. Dlatego mając na względzie dobro naszych uczniów, szkoła podjęła kroki mające na celu ochronę i zapobieganie zagrożeniom płynącym nie tylko ze świata rzeczywistego ale także wirtualnego.

Bezpieczna szkoła

IMG_0005

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od XI 2011r.  do III 2012r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń w sposób następujący:

Zadanie 1

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole  217   Liczba klas 8

Liczba przeprowadzonych debat  – 4, liczba uczestników debat – 138

Przesłano do jury – 24 Testy ( zał. nr 1)

Ocena wartości debat, przykłady omówionych problemów, ew. wnioski

W klasach przeprowadzono zajęcia na w/w temat. Uczniowie analizowali powyższe pojęcia na podstawie Konstytucji z 1997r. oraz wiedzy wyniesionej z lekcji historii i WOS. W porównaniu z zaproponowanym konspektem zmieniono nieco tezy debaty. Jedna z grup broniła twierdzenia, ze młodzież jest prospołeczna, druga, że aspołeczna. Wykorzystano tu doświadczenia klasy II a, która brała udział w tzw. debatach oksfordzkich. Zwolennicy pierwszej tezy posługiwali się głównie argumentami z sfery działań charytatywnych ( WOŚP, pomoc w hospicjum itp.), zwolennicy drugiej narzekali na jakość polskiej polityki zniechęcająca młodzież do zaangażowania.

Zadanie 2

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły przez szkoły do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczestników konkursu  Co powinno się zmienić …? – 67  Przesłano do jury 10 prac/tak/ Ocena efektów zadania. 2. Wnioski, spostrzeżenia.

W konkursie wzięli udział przede wszystkim uczniowie klas pierwszych i drugich. Większość prac dotyczyła przede wszystkim emocji, potrzeby rozmowy w relacjach  uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel.

Prace konkursowe dołączone w załączniku nr 2

Zadanie 3

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba spotkań – 4 W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Straży Pożarnej, Pogotowia i Policji Liczba uczestników spotkań – 129 (łącznie) w tym: 65 – Pogotowie, 29 – Straż, 35 – Policja

W okresie od XI do III przeprowadzono  2 spotkania z przedstawicielami  Pogotowia. Pierwsze miało miejsce w WPR w Katowicach i miało charakter warsztatowy ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych RKO małego dziecka i dorosłego. Drugie spotkanie w siedzibie Pogotowia  w Siemianowicach  dotyczyło przede wszystkim bezpiecznych zachowań i pierwszej pomocy w różnych przypadkach, które mogą zdarzyć się zarówno w szkole, w domu czy na ulicy oraz zapoznania ze sprzętem ratunkowym.

Kolejne spotkanie odbyło się w Straży Pożarnej – pierwsza część to filmy z konkretnych zdarzeń, druga to instruktarz postępowania w razie zagrożenia oraz pokaz sprzętu ratunkowego.

Ostatnie spotkanie z przedstawicielami Policji z wydziału Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym to możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa. Uczniowie dowiedzieli się jak należy postępować by nie stanowić zagrożenia dla siebie i innych.

Zdjęcia ze spotkań  oraz filmik wykonany przez uczniów na temat ratownictwa wodnego przesłano do jury pocztą:  elektroniczną  – załącznik nr 3

Zadanie 4

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek  – 6 klas .Liczba uczestników – 158. Przesłano do jury informację (nie). Wnioski, ocena zadania, uwagi.

Lekcja o prawnej ochronie dóbr – Uczniowie wcielili się w określone przez scenariusz lekcji role, utrwalili rozpoznawanie sytuacji zagrożenia (bo  potrafili też sami podać różne wymyślone przykłady naruszające godność i nietykalność) – nie była to dla nich nowość, wiedzę na ten temat wynieśli też z lekcji WOS-u. Odgrywanie ról ze scenariusza nie zostało przez wszystkich potraktowane do końca poważnie. Przykłady naruszenia godności i dóbr osobistych – w mieście – zaczepianie dziewcząt przez np. pijanych na ulicy, na dyskotekach, prośby o parę groszy (próby wyłudzania pieniędzy). W szkole nie spotkali się, nie podawali przykładów na ten temat. Inne przykłady uczniów – naruszanie dóbr w w internecie,  molestowanie seksualne, ( z tym nikt z nich bezpośrednio nie miał do czynienia).

Charakterystyczne było, że młodzież przy odgrywaniu scenek albo miała kłopot z wczuciem się w rolę, jeżeli sytuacja była im całkowicie obca, albo też przesadnie akcentowała pewne zachowania (np. złośliwego nauczyciela). Scenki zostały omówione wspólnie, a następnie przedstawiona została podstawa prawna, gwarantująca nietykalność cielesną i ochronę dóbr osobistych. W trakcie dyskusji na temat rzeczywistości szkolnej pojawiły się głosy o agresji werbalnej, z jaką uczniowie zetknęli się w szkole (ze strony starszych uczniów) i jak sobie z nią radzą.

Podawano też przykłady dóbr osobistych takich jak: zdrowie, cześć, pseudonim artystyczny, nazwisko, twórczość artystyczna, naukowa. Uczniowie akcentowali, że te dobra też trzeba chronić prawnie.

Szczególnie scena z elementami cyberprzemocy wywarła pewne wrażenie. Uczniowie komentując scenki wskazywali na podobne do obejrzanych sytuacje, z którymi mieli do czynienia w gimnazjum. Lekcje podsumowane zostały omówieniem aktów prawnych dotyczących praw człowieka i praw dziecka.

Uczniowie znali swoje prawa i możliwe konsekwencje złego postępowania i wiedzieli, gdzie szukać informacji i pomocy.

W efekcie przeprowadzonych lekcji uczniowie potrafili: rozpoznawać sytuacje i zachowania naruszające godność i dobra osobiste człowieka oraz podawać ich przykłady;  rozumieli, w jakich sytuacjach zostają naruszone ich, godność i dobra osobiste, cielesne;

Zadanie 5

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów – 6 Liczba uczestników – 98. Czy przesłano do jury informację? ( nie). Wnioski, ocena zadania, uwagi.

Szkoła dba o wzrost świadomości młodzieży w zakresie uzależnień i ich zgubnego wpływu na organizm człowieka, dlatego uczniowie uczestniczą w spektaklach profilaktycznych oraz pogadankach prowadzonych przez specjalistów i znawców problemu (uzależnienie od alkoholu – program „Obietnica” – prowadzący pracownik Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie). Ponadto szkoła bierze co roku udział w akcji „Dzień bez papierosa”.

W klasach pierwszych i drugich przeprowadzono w ramach godzin wychowawczych lekcje na temat uzależnień oraz  konkurs na plakat „ Nie daj się nałogom!”

Zadanie 6

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

W związku z tym, że od lat staramy się w szkole prowadzić „ politykę” tolerancji,  współistnienia pokojowego osób o różnych poglądach, gustach muzycznych, jak i kibiców różnych drużyn pod hasłem „Połączeni różnicami”. Do dzisiaj nam się to udaje i nie mieliśmy w szkole nigdy problemów z grupami kiboli. Postanowiliśmy postawić raczej na jakość i formę kibicowania. Szkoła wzięła udział w kampanii „ Młodzież kibicuje bezpiecznie”, w ramach tej kampanii przeprowadzono w klasach lekcje na temat problemu agresji na stadionach sportowych oraz autoportretu kibica fair play. Zorganizowano również szkolny konkurs fotograficzny „ Radość kibicowania w kadrze” – trzy najlepsze prace biorą udział w konkursie rejonowym. Ostatnim etapem kampanii był udział szkolnego zespołu muzycznego RMO w konkursie rejonowym „ Kibicuję z piosenką” .

Zadanie 7

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów -7 Liczba uczestników -170 Czy przesłano do jury informację? (nie). Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Lekcje na temat osób niepełnosprawnych rozpoczęły się od omówienia, czym jest niepełnosprawność i jakie są jej konsekwencje dla danej osoby ze strony otoczenia (np. odizolowanie, wyśmiewanie, brak równych szans). Uczniowie mówili, z czego musieliby w życiu zrezygnować, gdyby na przykład poruszali się na wózku inwalidzkim, byli niedosłyszący lub niewidomi. Przytoczono przykłady własne (znanych uczniom osób niepełnosprawnych) z podkreśleniem ograniczeń, na jakie natykają się dane osoby oraz sposobów, jak można im pomóc. Celem było uwrażliwienie młodzieży na istnienie i potrzeby osób niepełnosprawnych.

W klasie IB zrezygnowano z zajęć według wskazanego konspektu (nr 7), ze względu na specyfikę  klasy – klasy integracyjnej w której jest sporo osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (2 dziewczyny na wózkach, 1 Zespół Aspergera, 1 osoba z wszczepionymi implantami kręgosłupa, 1 osoba niewidząca na 1 oko + parę osób zwolnionych z zajęć wf z różnych innych względów). Chciano uniknąć rozmowy na temat niepełnosprawności, definicji i temu podobnych rzeczy.

Osoby niepełnosprawne traktowane są w naszej szkole jak każdy członek społeczności szkolnej, ale z należną uwagą i gotowością pomocy w razie potrzeby.

W efekcie przeprowadzonych lekcji uczniowie:

– wiedzą jakie znaczenie ma nazewnictwo w kwestii niepełnosprawności

– wiedzą, że osoby niepełnosprawne chcą być traktowane tak, jak osoby pełnosprawne

– znają podstawowe rodzaje niepełnosprawności

Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów – 7 Liczba uczestników 186

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.

Największe zainteresowanie uczniowie wykazali tematem „Nie jesteś sam…”, wywiązała się dyskusja na temat aspektów samotności, postaw otoczenia wobec osób izolujących się od innych. Uczestnicy zajęć koncentrowali się na opisywaniu uczuć i emocji przeżywanych przez postaci ze scenek. Najczęściej pojawiały się takie pojęcia, jak: przygnębienie, smutek, ból, strach, wycofanie, nieufność, uczniowie zastanawiali się nad przyczynami osamotnienia w społeczeństwie (bieda, wygląd fizyczny, brak firmowych ubrań, brak rodziny.  Licealiści zastanawiali się także, co może stać się przyczyną społecznego wykluczenia (choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, cechy charakteru – np. nieśmiałość). Pod koniec zajęć został poruszony problem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Główny wniosek, który można wyciągnąć po dyskusji, to, że nie można być biernym wobec innych, bo czasami samotny lub wyizolowany znaczy potrzebujący pomocy.

W efekcie przeprowadzonej lekcji uczniowie:

– potrafili dostrzegać cechy indywidualne własne i osób znajdujących się w otoczeniu;

– potrafili określić problemy osób samotnych;

– poznali uwarunkowania zachowań i postaw osób osamotnionych;

– rozumieją potrzebę pomocy osobom samotnym;

– umieją współpracować w grupie;

Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów  – 4 Liczba uczestników  – 112 Kto prowadził konwersatoria? dr Kamil Paździor

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

W klasach pierwszych przeprowadzono dyskusję ( krótka, dwie godziny to nie do zrobienia) na w/w temat . Po przedstawieniu zasad postępowania z nieletnimi i małoletnimi dopuszczającymi się czynów karalnych odbyły się prace w grupach. Następnie w podgrupach zebrano mini kodeks uczniowskiego postępowania na przerwach. Skonstruowano go zgodnie  z zasadami tworzenia przepisów prawnych ( hipoteza, dyspozycja, sankcja karna).

Mini kodeks uczniowski

Na podstawie materiałów przygotowanych przez uczniów klas pierwszych

Preambuła

Postanowieniem Rady Szkoły, po konsultacjach z klasowymi Radami Rodziców, Samorządami Klasowymi oraz Radą Pedagogiczną niniejszy regulamin zachowania na przerwach lekcyjnych zatwierdzamy. Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym kodeksem regulowane są zgodnie z Konstytucja RP, rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej, Statutem Szkoły oraz zarządzeniami Dyrekcji II LO. 

Art.1

§ 1. Postanowienia niniejszego kodeksu obejmują uczniów II LO na przerwach lekcyjnych na terenie szkoły w czasie trwania roku szkolnego.

§ 2. Przewidziane środki karne nie mogą wykraczać poza postanowienia załącznika nr 4 Statutu Szkoły.

Art.2

§ 1. Kto porusza się po korytarzu w sposób niebezpieczny podlega upomnieniu wpisanemu do dziennika.

§ 2. Kto przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty podlega karze upomnienia.

§ 3. Kto niszczy mienie szkolne podlega karom finansowym mającym na celu rekompensatę szkód.

§ 4. Kto znajduje się pod wpływem środków zakazanych zostaje przekazany w ręce rodziców lub opiekunów prawnych.

Art.3

§ 1. Kto stosuje mobbing wobec uczniów lub pracowników szkoły poddany zostaje pracom społecznym.

§ 2. Administrator sieci, szef sklepiku oraz „pracownicy” radiowęzła podlegają szczególnej ochronie prawnej.

§ 3. Kto zagłusza działalność szkolnego radiowęzła podlega karze upomnienia.

§ 4. Na terenie szkolnego sklepiku obowiązuje regulamin handlowy szefa.

Art.4

§ 1. Powtórne wykroczenie przeciwko zasadom niniejszego regulaminu podlega karom dodatkowym zgodnie z hierarchią kar zamieszczoną w Statucie Szkolnym.

§ 2. Od wymierzonej kary przysługuje odwołanie do Dyrekcji Szkoły, które musi być rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni.

Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Wykonanie:

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.

W związku z tym, że od tego roku w szkole mamy klasę integracyjną zdecydowaliśmy o przyspieszeniu realizacji projektu „Skazani na bariery?”, nad którym zastanawiali się, razem z klasą, wychowawca klasy I b – A. Balon oraz nauczyciel wspierający – J. Sontag (w latach ubiegłych nie było klasy integracyjnej, ale mieliśmy ucznia na wózku). Zadaniem projektu jest rozpoznanie, zidentyfikowanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w poszczególnych dzielnicach Siemianowic Śl. i zaproponowanie metod ich likwidacji. Pierwszym, pozytywnym rezultatem projektu jest nawiązanie współpracy z pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu jest przewidziana do maja 2012r. – zał. nr 4

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

– zał. 1 –  24 testy

– zał. 2 – 10 prac konkursowych

– zał. 3 – zdjęcia i filmy z ratownictwa i straży

– zał. 4 –  opis projektu

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji.

II LO im. Jana Matejki  w Siemianowicach Śl.                         mgr Katarzyna Sztyler

/szkoła, organizator konkursu/                                                          Dyrektor szkoły

Falochron dla Śląska

FALOCHRON

NA RZECZ MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT NA LATA 2010 – 2013

      Falochron  jest projektem profilaktycznym polegającym na nakładaniu na jednostkę, rozmaitych podobnych do stref falochronu – wzmocnień – przeciw przeciwnościom losu. Program ten kładzie nacisk na konieczność budowania środowiska przyjaznego w poszerzaniu dobrostanu, wzmacnianiu czynników chroniących, zakłada w ramach działań programowych, szeroką analizę mechanizmów psychologicznych oddziałujących na młodego człowieka. Program Falochron zakłada oddziaływanie w następujących sferach: I – diagnoza środowiska szkolnego, diagnoza problemów młodzieży; II – upowszechnianie wiedzy dotyczącej wagi czynników chroniących obejmujących właściwe więzi rodzinne młodych ludzi, wzmacniające relacje, budowanie kapitału życiowego; III – korygowanie niewłaściwych zachowań, modelowanie konstruktywnych działań wychowawczych w środowisku szkolnym; IV – tworzenie systemowych oddziaływań w zakresie działalności instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci                     i młodzieży, działania interdyscyplinarne.  Adresatami projektu są: nauczyciele    i uczniowie (z kapitałem życiowym, eksperymentujący i głęboko eksperymentujący).

Oczekiwane efekty realizacji projektu:

 1. ochrona ucznia przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój;
 2. wdrożenie długoterminowych sposobów działań profilaktycznych nastawionych na: reintegrację społeczną rówieśników, zapewnienie możliwości bezpiecznego i sprzyjającego rozwojowi spędzania wolnego czasu, interwencje w sytuacjach trudnych.

Projekt Falochron jest elementem składowym Szkolnego Programu Profilaktyki.

Monitoring

obiekt_monitorowany

Mając na względzie bezpieczeństwo Uczniów przebywających na terenie naszej placówki jak także chcąc przeciwdziałać aktom wandalizmu oraz próbom włamań Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o rozpoczęciu w 2010 roku budowy systemu kamer mających całodowo monitorować budynek wraz z jego najbliższym otoczeniem. Na chwilę obecną 7 kamer rozlokowanych wokół budynku całodobowo  monitoruje najbliższe otoczenie szkoły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie, sekretariat@mateja.edu.pl
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie możliwy jest poprzez e-mail: iod24@agileo.it
 3. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w celu ochrony obiektu imienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
 4. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, upoważnionym pracownikom.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni, a następnie zostają nadpisane. W przypadku postępowania administracyjnego nagrania mogą zostać zabezpieczone do czasu wyjaśnienia sprawy.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że obraz z kamer jest odtwarzany wyłącznie w razie zajścia zdarzenia niebezpiecznego lub uzasadnionego podejrzenia dewastacji mienia w rejonie objętym monitoringiem.

Szkoła bez przemocy

Szkoła bez przemocyNasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoła bez przemocy, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Ambasadorami Programu są:

 • Tomasz Majewski – mistrz olimpijski w pchnięciu kulą
 • Leszek Blanik – mistrz olimpijski świata i Europy w gimnastyce
 • Piotr Gruszka – wicemistrz świata i mistrz Europy w siatkówce
 • Paweł Wojciechowski – mistrz świata w skoku o tyczce

Bezpieczeństwo sieci

Szkolne serwery
Szkolne serwery

Serwery w naszej szkole posiadają zainstalowane specjalne oprogramowanie, które na bieżąco analizuje otwierane strony internetowe pod kątem treści niepożądanych (erotyka, przemoc, hazard, rasizm). W przypadku wykrycia niepożądanych treści wyświetlanie strony zostaje zablokowane a na monitorze użytkownika pojawia się stosowny komunikat.

Dodatkowo nasze serwery posiadają zabezpieczenia przed atakami z sieci  (m.in. typu syn flooding oraz typu Smurf) a także mechanizmy balansujące obciążenie. Serwer zarządzający siecią i odpowiadający za jej bezpieczeństwo jest oparty o system Linux.

Skip to content