Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich

 • Data publikacji strony internetowej: 01.08.2011 r.

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki.

Zgodność z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia 31.08.2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 02.02.2021 r.
 • Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny.

Informacje i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Malik
 • Email: admin@mateja.edu.pl
 • Telefon: 32 220 02 36

Uprawnienia osób zgłaszających uwagi

 • Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie informacji w alternetywnej, niedostępnej w chwili zgłaszania wniosku, formie.
 • Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów kontaktu ze zgłaszającym, a po ustaniu ich przydatności usunięte),
  • wskazanie strony lub jej elementu, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, której dotyczy żądanie.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania terminu lub odmowy realizacji żądania, zgłaszającemu przysługuje możliwość złożenia skargi u Organu Nadzorującego jednostkę za pomocą poczty lub drogą elektroniczną na adres:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie – Wydział Edukacji
Al. Sportówców 1a
41-100 Siemianowice Śląskie
email: ratusz@um.siemianowice.pl
tel. 32 730 18 85

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku znajduje się od strony boiska szkolnego.
 • W celu ułatwienia dojścia przed wejściem do budynku został zamontowany podjazd dla wózków inwalidzkich o nachyleniu około 10 stopni.
 • Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek na wysokości 1,6 m w celu wezwania asysty w przypadku trudności z wejściem lub poruszaniu się po budynku.
 • Przed szkołą nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek jest obiektem 4-kondygnacyjnym wyposażonym w schodołaz.
 • Na parterze budynku (przy wejsciu) dyzur pelni pracownik szkoly, u ktorego mozna uzyskac informacje oraz pomoc w przypadku niemoznosci dotarcia do wybranego miejsca w szkole.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na 1 piętrze budynku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.

Skip to content